Erfdienstbaarheden

Erfdienstbaarheden

Het gebruik van (een gedeelte van) de grond van een ander kan worden vastgelegd in een erfdienstbaarheid. De wet beschrijft een erfdienstbaarheid als ‘een last waarmee een onroerende zaak (het dienende erf) ten behoeve van een andere onroerende zaak (het heersende erf) is bezwaard’. Het gebruik van een voetpad op de grond van een ander (recht van overpad) is een voorbeeld van een erfdienstbaarheid. Het recht van overpad is de meest bekende vorm van erfdienstbaarheid. Ook komen erfdienstbaarheden voor bij bijvoorbeeld overhangende balkons, de afvoer van water over een erf of verankering van balken. Een erfdienstbaarheid kan ontstaan door vestiging en door verjaring.

Vestigen erfdienstbaarheid

Wanneer de eigenaren van twee erven het samen eens zijn, kunnen zij besluiten een erfdienstbaarheid te vestigen. Het vestigen van een erfdienstbaarheid wordt gedaan op initiatief van de eigenaar van het dienend erf. De erfdienstbaarheid wordt in een notariële akte vastgelegd. Het voordeel van een erfdienstbaarheid is dat het ook geldt voor eventuele volgende eigenaren van het perceel.  Als het recht om gebruik te maken van andermans erf enkel is opgenomen in een tussen partijen gesloten overeenkomst, is dit niet het geval. Deze afspraak geldt dan enkel voor de partijen die de overeenkomst hebben gesloten en geeft de gebruiker een persoonlijk recht om het erf van de ander te mogen gebruiken.

Erfdienstbaarheid door verjaring

Erfdienstbaarheden kunnen ook ontstaan door verjaring. Wanneer één van de erfeigenaren altijd gebruik heeft gemaakt van het erf van de ander kan er een erfdienstbaarheid ontstaan. De verjaringstermijn hiervoor is 10 of 20 jaar, afhankelijk van de vraag of er sprake is van goeder trouw. Op de pagina over verjaring leest u hier meer over.

Wettelijke bepalingen

In de wet zijn bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op erfdienstbaarheden. In deze bepalingen zijn onder andere regels omtrent het ontstaan, de uitleg, de uitvoering en de wijziging en opheffing van erfdienstbaarheden opgenomen. Partijen kunnen in de akte van vestiging opnemen welke voorwaarden van toepassing zijn op het erfdienstbaarheid. Zo kunnen zij in de akte opnemen dat er een vergoeding betaald dient te worden, ook wel canon genoemd. Sommige wettelijke bepalingen zijn van dwingend recht, partijen mogen hier in de akte niet van afwijken.

Wanneer eindigt een erfdienstbaarheid?

Erfdienstbaarheden kunnen eindigen doordat de rechter deze op verzoek van de eigenaar van het dienend erf opheft. De rechter kan tevens op verzoek van één der partijen het erfdienstbaarheid wijzigen. Het opheffen en/of wijzigen van erfdienstbaarheden is enkel mogelijk als is voldaan aan de in de wet gestelde voorwaarden. De eigenaar van het heersend erf kan de erfdienstbaarheid doen eindigen door hier afstand van te toen. Tot slot kan de erfdienstbaarheid eindigen door vermenging, doordat de eigenaar van het dienend erf het eigendom van het heersend erf verkrijgt.

Ondersteuning bij erfdienstbaarheden voor overheid

Metafoor heeft veel ervaring op het gebied van erfdienstbaarheden. Onze experts bieden graag ondersteuning bij vragen van gemeenten en andere overheidsorganisaties. Indien uw organisatie juridische ondersteuning nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software voor uw organisatie kan betekenen, neem dan contact met ons op.

    Klik hier voor ons privacybeleid.