Juridisch Advies

Juridisch Advies

Overheden als gemeenten, waterschappen en provincies moeten vaak juridische besluiten nemen, wat niet altijd even makkelijk is. Organisaties als deze hebben hierbij vaak behoefte aan juridisch advies. Metafoor Vastgoed en Software is expert op het gebied van vastgoed- en grondzaken. Overheden kunnen bij ons terecht voor juridisch advies. Wij bieden onder andere juridisch advies aan bij verjaring, huurrecht, erfpacht, appartementsrechten, pacht, recht van opstal, bruikleenovereenkomsten, erfdienstbaarheden en wob verzoeken.

Juridisch advies bij verjaring

In het geval van oneigenlijk grondgebruik kan de eigenaar van het stuk grond gebruik maken van zijn recht om de grond terug te eisen. Bijvoorbeeld wanneer een burger een stuk gemeentegrond in gebruik neemt zonder hier toestemming voor te hebben, kan de gemeente zijn grond terugeisen. Metafoor Vastgoed en Software is op de hoogte van de huidige jurisprudentie en biedt graag juridisch advies op het gebied van verjaring.

Juridisch advies bij huurrecht

Overheden hebben vaak te maken met huurovereenkomsten. Deze organisaties zijn bijzondere partijen wanneer het aankomt op contracten. Zo moeten overheden zich aan bepaalde wetten houden, zoals de Wet Markt en Overheid en de Wet- en regelgeving met betrekking tot staatssteun. Indien u juridisch advies nodig heeft bij het opstellen van huurovereenkomsten en bruikleenovereenkomsten kunt u terecht bij Metafoor.

Juridisch advies bij erfpacht

Erfpachters moeten zich aan verschillende erfpachtvoorwaarden houden. Metafoor Vastgoed en Software helpt u graag bij het vormgeven van het erfpachtbeleid, het actualiseren van de erfpachtvoorwaarden en het oplossen van problemen of beantwoorden van vragen omtrent erfpacht. Voor juridisch advies bij erfpacht bent u bij ons aan het juiste adres.

Juridisch advies bij appartementsrechten

Het appartementsrecht biedt de gemeente de mogelijkheid om haar eigendom gedeeltelijk over te dragen aan een derde. Met behulp van het splitsen van het eigendom in appartementsrechten wordt een aandeel in het eigendom van het gebouw of grond gecreëerd. Indien u juridisch advies nodig heeft bij het beoordelen van splitsingtekeningen, splitsingakten of behoefte heeft aan begeleiding tijdens het proces, kunt u te allen tijde de hulp in roepen van Metafoor.

Juridisch advies bij pacht

Pacht is een bijzondere overeenkomst met betrekking tot onroerend goed ten behoeve van landbouw. In een pachtovereenkomst verbinden twee partijen zich, namelijk de eigenaar van de grond (de verpachter) en de gebruiker van de grond (de pachter). De pachter levert  een tegenprestatie voor het gebruik van de grond, meestal in de vorm van een geldbedrag. Doordat het pachtrecht in 2017 technisch volledig is herzien kunnen deze aanpassingen behoorlijke gevolgen hebben voor pachters en verpachters. Metafoor heeft een brede ervaring op het gebied van het pachtrecht. Onze experts kunnen een helder pachtbeleid voor u opstellen. Tevens voorzien zij u graag van juridisch advies bij problemen rondom pacht en kunnen zij uw vragen op het gebied van het pachtrecht beantwoorden.

Juridisch advies bij recht van opstal

Wanneer iemand iets bouwt op de grond van een ander, wordt de eigenaar van de grond automatisch eigenaar van dit gebouw. Dit is wettelijk bepaald en men noemt dit natrekking. Om dit te voorkomen is het mogelijk een recht van opstal te vestigen. Gemeenten vestigen vaak een opstalrecht bij grond waar kabels en/of leidingen onder het perceel van een andere eigenaar lopen. Heeft uw gemeente, waterschap of andere overheidsinstantie juridisch advies nodig bij het opstellen van beleid voor het vestigen van het recht van opstal? Wij helpen u graag.

Juridisch advies bij bruikleenovereenkomsten

Een bruikleenovereenkomst is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij de ene partij een zaak van een ander in gebruik geeft onder voorwaarde dat deze partij de zaak na gebruik terug geeft. Bij een bruikleenovereenkomst is er geen sprake van een vergoeding voor het gebruik. Bruikleenovereenkomsten kunnen worden opgesteld bij gebruik van roerende zaken, maar ook bij het gebruik van onroerend goed, zoals een stuk (gemeente)grond. Metafoor heeft veel ervaring op het gebied van bruikleenovereenkomsten. Onze experts bieden graag juridisch advies bij vragen van gemeenten en andere overheidsorganisaties.

Juridisch advies bij erfdienstbaarheden

Het gebruik van (een gedeelte van) de grond van een ander kan worden vastgelegd in een erfdienstbaarheid. De wet beschrijft een erfdienstbaarheid als ‘een last waarmee een onroerende zaak (het dienende erf) ten behoeve van een andere onroerende zaak (het heersende erf) is bezwaard’. Het gebruik van een voetpad op de grond van een ander (recht van overpad) is een voorbeeld van een erfdienstbaarheid. Het recht van overpad is de meest bekende vorm van erfdienstbaarheid. Ook komen erfdienstbaarheden voor bij bijvoorbeeld overhangende balkons, de afvoer van water over een erf of verankering van balken. Heeft u juridisch advies nodig bij het vastleggen van een erfdienstbaarheid? Wij helpen u graag.

Juridisch advies bij Wob verzoeken

Overheden worden regelmatig geconfronteerd met verzoeken tot openbaarmaking van gegevens op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze verzoeken kunnen tot problemen leiden. Metafoor is expert in de afhandeling van de Wob-verzoeken. Wij kunnen juridisch advies bieden bij het beoordelen en de afhandeling van deze verzoeken en het schrijven van de benodigde besluiten. Indien gewenst kan Metafoor u ook adviseren over de procesmatige afhandeling van Wob-verzoeken binnen uw organisatie en helpen wij u graag bij de implementatie van onze juridische adviezen.