Pacht

Pacht

Pacht is een bijzondere overeenkomst met betrekking tot onroerend goed ten behoeve van landbouw. In een pachtovereenkomst verbinden twee partijen zich, namelijk de eigenaar van de grond (de verpachter) en de gebruiker van de grond (de pachter). De pachter levert een tegenprestatie voor het gebruik van de grond, meestal in de vorm van een geldbedrag.

Reguliere pacht

Reguliere pacht is een vorm met veel beperkingen voor de verpachter. Er is bijvoorbeeld een verplichte pachtperiode voor los land vastgesteld van minimaal zes jaar. Na deze periode wordt de pachtovereenkomst automatisch verlengd met wederom zes jaar. De pachtprijs mag de maximum pachtprijs (de regionorm) niet overschrijden. Reguliere pacht heeft vermindering van de waarde van de grond tot gevolg. Deze vorm biedt dus de meeste zekerheid voor de pachter maar is niet het meest winstgevend voor de verpachter. Ook bij een mondelinge overeenkomst waarbij de gebruiker van de grond een tegenprestatie levert, kan er sprake zijn van deze pachtvorm.

Geliberaliseerde pacht

Geliberaliseerde pacht, ook wel liberale pacht, geeft de verpachter meer vrijheid. Bij deze vorm van pacht is het niet verplicht om voor minimaal 6 jaar te (ver)pachten. Daarnaast zit er geen maximum aan de pachtprijs bij een kortere periode van zes jaar. Van automatisch verlenging van de overeenkomst is bij geliberaliseerde pacht geen sprake. De einddatum van de pachtovereenkomst wordt vooraf bepaald door de pachter en verpachter. Voor verpachters is dit een voordeligere pachtvorm, aangezien het rendement kan worden geoptimaliseerd doordat er geen sprake is van een maximale pachtprijs en er geen risico bestaat om langere tijd aan dezelfde pachter vast te zitten. Geliberaliseerde pacht is een erg flexibele pachtvorm welke op dit moment veruit het meest gebruikt wordt.

Van reguliere pacht naar geliberaliseerde pacht

Het pachtareaal in Nederland is sinds 1959 in een periode van 50 jaar flink afgenomen. Aan het begin van deze periode was de helft van al het landbouwgrond verpacht, aan het einde van deze periode gold dat nog maar voor een kwart van al het landbouwgrond. Deze afname was niet goed voor de agrarische sector. Om verpachting aantrekkelijk te houden voor zowel de pachter als verpachter zijn de pachtregels in 2007 op verschillende punten aangepast en geliberaliseerd. Daarnaast is er een advies omtrent pachtprijzen uitgebracht door de Commissie Pachtnormen. Dit advies is grotendeels overgenomen in het Pachtprijzenbesluit 2007.

Ondersteuning bij pacht

Metafoor heeft een brede ervaring op het gebied van het pacht. Onze experts kunnen een helder pachtbeleid voor u opstellen. Tevens helpen zij u de problemen rondom pacht op te lossen en kunnen zij uw vragen op het gebied van het pacht beantwoorden. Indien u juridische ondersteuning nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

    Klik hier voor ons privacybeleid.