Snipperblauw

Snipperblauw

Naast snippergroen kan ook het oneigenlijk gebruik van snipperblauw problemen opleveren binnen gemeenten en waterschappen. Naast groenpercelen en openbare wegen, hebben ook gemeenten vaak water in eigendom. In gebruik genomen gemeentegrond door particulieren worden vaak aangeduid met snippergroen. Gemeenten lossen het oneigenlijk gebruik van groenstroken vaak op door een huurovereenkomst te sluiten, de strook te verkopen of het eigendom terug te vorderen. Bij veel gemeenten is er tevens sprake van onrechtmatig gebruik van water. Onder snipperblauw verstaan wij het gebruik van water in eigendom van gemeenten, zoals bijvoorbeeld: woonboten, havens, ligplaatsen, steigers en terrasboten. Metafoor Vastgoed en Software helpt uw gemeente graag bij het in kaart brengen van snipperblauwpercelen die oneigenlijk in gebruik zijn genomen, het actief aanbieden of terugnemen van deze percelen.

Beleid rondom snipperblauw

Voordat een snipperblauwproject start is het noodzakelijk om het huidige beleid van de gemeente rondom snipperblauw in kaart te brengen. Daarbij wordt gekeken of er ook andere regelgeving van toepassing is. Soms is water in eigendom van de gemeente, maar ligt het beheer van het water bij een hoogheemraadschap, een waterschap of Rijkswaterstaat. Het beleid dat wordt vastgesteld moet in overeenstemming zijn met bijvoorbeeld de keur.

Daarnaast moet bij de verschillende type ingebruikname het volgende in acht worden genomen:

 • In het geval van ligplaatsen is het van belang om  te inventariseren welke soort ligplaatsen in uw gemeente van toepassing zijn. Het kan hierbij gaan om ligplaatsen in de haven en ligplaatsen bij een woning. Hier zijn verschillende regels op van toepassing die door onze adviseurs in kaart worden gebracht.
 • Het beleid ten aanzien van woonboten in de gemeente dient vergeleken te worden met het bestemmingsplan en wat bepaald is met betrekking tot de walkant. De walkant ligt vaak in de beschermingszone van een water, hierdoor is plaatsen van bouwwerken niet altijd toegestaan. Er kan hierbij sprake zijn van een publiekrechtelijke als privaatrechtelijke overtreding.

Is er geen beleid of is het beleid achterhaald? Dan helpen de adviseurs van Metafoor Vastgoed & Software uw gemeente om een beleid op te stellen.

Inventarisatie snipperblauw

Tijdens de inventarisatie van blauwsnippers binnen een gemeente worden er verschillende zaken in kaart gebracht. Ten eerste onderzoeken onze adviseurs hoeveel snippers er in de gemeente in gebruik zijn en waar deze zich bevinden. Daarnaast is het van belang om het bestemmingsplan van steigers met de huidige situatie te vergelijken. Verder dient er bij woonboten rekening gehouden worden met de volgende punten:

 • Welke woonboten zijn voor recreatief gebruik en welke worden permanent bewoond?
 • Is de walkant ook in gebruik?
 • Welke grond hoort bij de woonboot en welke grond is van de gemeente?
 • Hoe zit het met de kadastrale grenzen?
 • Welke regelgeving is hier nog meer op van toepassing?

Perspectief bepalen snipperblauw

In de laatste fase van de inventarisatie van snipperblauw onderzoeken onze adviseurs intern of er afspraken zijn gemaakt over het gebruik of dat er overeenkomsten zijn gesloten met betrekking tot de steigers, woonboten en walkanten. Zij toetsen deze afspraken aan de huidige situatie.

Als het beleid in samenwerking met de gemeente is vastgesteld, kunnen de bewoners worden aangeschreven. Na de aanschrijving wordt vaak een bewonersavond georganiseerd, waarin belangrijke elementen bespreken. Na de bewonersavond kan individueel contact worden gezocht met de burgers om te achterhalen hoe lang het gebruik al voortduurt, of er afspraken zijn gemaakt die bij de gemeente niet bekend zijn en wat de wens is van de burgers. Afhankelijk van het beleid van de gemeente, worden de blauwsnippers verhuurd, verkocht of teruggenomen.

Snipperblauw op orde met Metafoor

Het resultaat van onze aanpak is een helder beleid en een goed overzicht van het gebruik van snipperblauw. Na het actief aanbieden of terugnemen van het snipperblauw zal dit tevens financiële voordelen voor uw gemeente brengen. De adviseurs van Metafoor kunnen dit project ook uitvoeren bij een hoogheemraadschap, waterschap of bij Rijkswaterstaat. Indien u beleidsadvies nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software voor u kan betekenen op het gebied van vastgoed of grondzaken, neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.


Contact opnemen

  Klik hier voor ons privacybeleid.

  Succesverhalen