Wob verzoek

Wob verzoek

Overheden worden regelmatig geconfronteerd met verzoeken tot openbaarmaking van gegevens op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob verzoek). Deze verzoeken kunnen tot problemen leiden. De verzoeken zijn immers vormvrij en misbruik ligt op de loer. Welke gegevens moeten verstrekt worden en wanneer mag de overheid een verzoek afwijzen? Deze vragen dienen te worden beantwoord binnen de wettelijk gestelde termijnen.

Wet openbaarheid van bestuur

Iedere Nederlandse burger heeft de mogelijkheid om inzage te krijgen in de informatie van overheden, zoals de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen. Burgers hebben bijvoorbeeld recht op informatie over hoe de overheid handelt of waarom en hoe een besluit is genomen. Overheidsinformatie is namelijk openbaar, behalve wanneer de informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Wob verzoek

Wanneer een burger overheidsinformatie wilt inwinnen, dient hij een Wob verzoek in te dienen. Dit kan schriftelijk, maar ook mondeling, bij  de volgende bestuursorganen:

  • Ministers;
  • Bestuursorganen van provincies, gemeenten of waterschappen;
  • Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties;
  • Instellingen, diensten en bedrijven die onder de verantwoordelijkheid van één van deze bestuursorganen werkzaam zijn.

Binnen vier weken na ontvangst van het Wob verzoek dient het bestuursorgaan een beslissing te maken omtrent het openbaar maken van de gevraagde informatie. Indien het bestuursorgaan deze termijn wilt verlengen, dient hij dit schriftelijk bekend te maken aan de verzoeker binnen de eerste termijn.

Ondersteuning bij een Wob verzoek

De adviseurs van Metafoor zijn expert in de afhandeling van de Wob-verzoeken. Zij kunnen ondersteunen bij het beoordelen en de afhandeling van deze verzoeken en het schrijven van de benodigde besluiten. Indien gewenst kan Metafoor u ook adviseren over de procesmatige afhandeling van Wob-verzoeken binnen uw organisatie en helpen wij u bij de implementatie van onze adviezen. Indien u juridische ondersteuning nodig heeft of wilt weten wat Metafoor Vastgoed en Software voor u kan betekenen, neem dan contact met ons op.