Snippergroen

Snippergroen
%

van de burgers van een gemiddelde gemeente maakt gebruik van gemeentegrond

Snippergroendossiers behandeld

Gemeenten ondersteuning geboden bij snippergroen

De kleinste stukjes snippergroen kunnen zorgen voor de grootste uitdagingen. Snippergroenpercelen zijn over het algemeen van geringe afmeting en van geen of minimale betekenis voor de openbare ruimte. Ze maken vaak geen deel (meer) uit van de hoofdgroenstructuur. De laatste jaren worden steeds meer gemeenten geconfronteerd met het onrechtmatig gebruik van gemeentegrond. Burgers nemen gemeentelijk groen, vaak grenzend aan hun perceel, zonder toestemming in gebruik en richten het in alsof het privé grond betreft. In elke gemeente komt dit voor maar waar dit precies is en om hoeveel oneigenlijk gebruik het gaat, is vaak niet bekend.

Snippergroen op orde brengen binnen gemeenten

Veel gemeenten hebben besloten om het snippergroen op orde te brengen. Metafoor Vastgoed en Software heeft al veel gemeenten ondersteuning geboden in dit proces. Aanleidingen voor een snippergroenproject kunnen zijn:

 • Toename van (oneigenlijk) gebruik van gemeentegrond door burgers;
 • Onderhoud en herinrichting van de gemeentelijke groenvoorzieningen;
 • Gelijkheidsbeginsel;
 • Het verlies door verjaring beperken;
 • Eigendomssituaties verduidelijken;
 • Directe opbrengsten en besparing op onderhoud.

Inventarisatie snippergroen

Metafoor kan voor u een inventarisatie van oneigenlijk grondgebruik doen om gebruik van gemeentegrond in beeld te brengen. Deze inventarisatie zal uitgevoerd worden op basis van kaartmateriaal, luchtfoto’s, adressenlijsten etc. Vaak maken burgers onrechtmatig gebruik van gemeentegrond, zonder dat ze zich hier bewust van zijn. Het gaat dan meestal om een uitbreiding van een tuin, zoals verlenging van de achtertuin of een vergroting aan de zijgevel. Ook wordt gemeentegrond vaak gebruikt voor bouwwerken, zoals garages of bergingen. Naar aanleiding van onze inventarisatie kunnen gemeenten beslissen of ze de onrechtmatig in gebruik genomen grond in oorspronkelijke staat willen laten herstellen, of willen verhuren of verkopen.

Plan van aanpak snippergroenproject

Ons plan van aanpak om het snippergroen binnen gemeenten op orde te brengen ziet er als volgt uit

 1. 1. Voorbereiding en kennismaking: gezamenlijke visie en ambitie
 2. 2. Communicatie
 3. 3. Projectmatig kerngerichte aanpak
 4. 4. Dossiervorming in SnippergroenOnline
 5. 5. Bepalen vervolgtraject (perspectief bepalen)
 6. 6. Advies en uitvoering
 7. 7. Rapportage en vastlegging

Klik hier voor ons uitgebreide stappenplan.

Snippergroen kopen

Naar aanleiding van de inventarisatie van snippergroen, beoordeelt de gemeente welke stukken snippergroen in aanmerking komen voor verkoop. De gemeente kijkt dan naar zaken als (verkeers)veiligheid, de groenstructuur, kadastrale grenzen, de aanwezigheid van leidingen en/of kabels en mogelijke toekomstige ontwikkelingen. De grondprijs en dus de kosten van een stuk gemeentegrond verschillen per gemeente.

Snippergroen huren

Bij het beoordelen van de stukken gemeentegrond die in gebruik zijn genomen, bestaat er voor gemeenten ook de mogelijkheid om delen grond te verhuren. Ook hiervoor verschillen de kosten per gemeente.

Snippergroen ontruimen

Indien de in gebruik genomen grond niet verkocht of verhuurd kan worden aangezien er sprake is van aanwezigheid van kabels/leidingen of toekomstige ontwikkelingen, zijn gemeenten genoodzaakt burgers te vragen de grond te ontruimen.

Verjaring

Als iemand een stuk gemeentegrond in bezit heeft genomen, kan de gemeente haar grond terugeisen. De gemeente kan niet eeuwig gebruik maken van zijn recht tot terugvordering van de grond. De Nederlandse wet geeft de eigenaar 10 of 20 jaar de tijd om zijn grond terug te eisen van de bezitter. Na het verstrijken van deze verjaringstermijn komt de grond, nadat onomstotelijke bewijzen zijn geleverd, in eigendom van degene die de grond in bezit heeft. De gemeente verliest dan haar eigendom. Lees hier meer over verjaring en de verschillende soorten verjaring.

Software voor snippergroen

Om de uitvoering van snippergroenprojecten bij gemeenten te vergemakkelijken heeft Metafoor Vastgoed en Software een systeem ontwikkeld. De software-afdeling van Metafoor, die ook het Vastgoedbeheersysteem heeft ontwikkeld, is samen met de snippergroenspecialisten om tafel gegaan. Dit heeft geresulteerd in een eenvoudige en gebruiksvriendelijke web-applicatie die positief bijdraagt aan de werkzaamheden tijdens snippergroenprojecten. SnippergroenOnline is uiteraard ook afzonderlijk aan te schaffen door gemeenten die geen gebruik maken van de ondersteuning van onze adviseurs.

Resultaat snippergroenproject

Er zijn veel voordelen aan de uitvoering van een snippergroenproject verbonden. Bij de uitvoering van een snippergroenproject dient het creëren van duidelijkheid en een gelijke behandeling voorop te staan. 5 tot 10% van de burgers uit een gemiddelde gemeente heeft grond in gebruik. Het gegeven dat de ene inwoner moet betalen voor het gebruik of de koop van gemeentegrond, terwijl de andere inwoner de grond zonder toestemming gebruikt valt niet te rechtvaardigen. Het is van belang om juist voor de 90% van de burgers die geen grond in gebruik heeft, gelijkheid te creëren. Metafoor Vastgoed en Software heeft de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd bij de aanpak van in gebruik genomen snippergroen. Door het volgen van een gedegen stappenplan, het opstellen van helder beleid en het werken met goede standaarden, brengen wij structuur in onduidelijke eigendomssituaties. Door het verkopen, verhuren, verpachten of terugnemen van groenstroken brengen wij de eigendomssituatie weer op orde. Bovendien wordt uw gemeente niet belemmerd bij mogelijke toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Ook gaat er een financieel voordeel gepaard met het op orde brengen van snippergroen binnen gemeenten. Door verkoop en verhuur worden zowel incidentele als structurele opbrengsten gerealiseerd. Door een actief snippergroen beleid wordt bespaard op onderhoudskosten van de openbare ruimte. Daarnaast wordt de gemeentelijke organisatie in de toekomst niet langer geconfronteerd met kostbare en tijdrovende werkzaamheden in geval van ongewenste ingebruikname van openbaar groen. Bent u benieuwd wat een dergelijk project op zou leveren voor uw gemeente? Vul dan hieronder de Snippergroen Rekenmodule in. Bereken uw voordeel!

Snippergroen Rekenmodule

Bereken uw directe inkomsten in 3 stappen
Aantal huishoudens
Percentage huishoudens oneigenlijk gebruik gemeentegrond
Gemiddelde oppervlakte grondgebruik per huishouden
Verkoop

Totale opbrengst uit verkoop en verhuur snippergroen

€ 182.373,75

Referenties

Onze snippergroen medewerkers

Naast deze medewerkers zijn er nog veel meer adviseurs van Metafoor Vastgoed en Software gespecialiseerd in snippergroenprojecten. Klik hier voor al onze adviseurs.

Contact opnemen